ดูคะแนนโหวต(22 ก.พ.2561)
 
** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน


ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สกก.11 วันที่ 27 เมษายน 2561

ข่าว ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง พร้อมคณะตรวจเยี่ยม และ ติดตามความก้าวหน้างานที่อยู่ ในความ รับผิดชอบที่ สกก.11
วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น
.

ข่าว รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน พร้อมคณะลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้า งานก่อสร้าง สถานีสูบน้ำ ปากตะคลอง
วันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. 

 

ดูทั้งหมด


คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข4/7/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

อ่านต่อ


ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน
วันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
ประกาศ อ.ก.พ. กรมชลประทาน เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับ เลือกเพื่อเป็นอนุกรรมการ ใน อ.ก.พ. กรมชลประทาน
วันที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

อ่านต่อ


หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2560
วันที่ 23 เดือนมกราคม 2561
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา
ภายในประเทศ แบบไปเช้าเย็นกลับ "นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยอดเขาคิชฌกูฏ"
วันที่ 22 เดือนมกราคม 2561

อ่านต่อ

 

 

  

แปลภาษา
ค้นหาเว็บจากภายนอก
ค้นหาภายใน เว็บ สกก.๑๑